सेन्दाई सिटीको जानकारी म्यागजिन (सिसेदायोरी) (市政だより)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年9月12日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को सेप्टेम्बर अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年8月10日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 8 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年7月11日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 7 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年6月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 6 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年5月15日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 5 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年4月14日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 4 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年3月16日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 3 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年2月14日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 2 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年1月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 1 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年12月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 12 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!