नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年5月30日 मे16 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(पुन: फैलावट रोकथाम अवधि हाललाई अन्त्य)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年5月2日 मार्च 11 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(अप्रिल 11 तारिक देखि)(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年3月30日 मार्च 22 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(宮城県からの大切なお願い(3月22日から ))
2022年3月30日 राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्य उपचारका बिरामी भत्ता भुक्तानीको बारेमा(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)
2022年3月4日 मार्च 1 तारिक पछिपनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा 【 आपतकालीन विशेष अनुरोधलाई थप गरिएको】(宮城県からの大切なお願い(3月21日まで))
2022年2月18日 【महत्वपूर्ण सूचना】नयाँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएका व्यक्तिहरू, घरमै बसेर आराम गर्ने <= घरमै क्वारेटिनमा बस्नुहुने व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि खानेकुराहरु पठाउनेछ ।(新型コロナウイルスに感染して、自宅療養をする人を 助けるために食べ物などを送ります)
2022年2月8日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】ब्यवसाय निरन्तरता अनुदान कोष (जापान सरकारबाटको अनुदान रकम )को बारेमा(事業復活支援金)
2022年2月3日 प्रान्तका नागरिकहरु लाई अनुरोधको बिबरण(फेब्रुअरी 1 तारिक पछि)(宮城県からの大切なお願い(2月1日から ))
2022年2月1日 【महत्वपूर्ण सूचना】बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदि लाई दिइने अस्थायी बिशेष भत्ता साथै जाडो यामको लागि राहत बारे सूचना(「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」「冬季生活助成金」について)
2022年1月31日 【महत्वपूर्ण सूचना】नयाँ कोरोना भाइरसको लागि थपखोप (बुस्टर डोज) (तेश्रोपटकको खोप) लगाउने बारेमा(新型コロナワクチン追加(3回目)接種)