नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年4月12日 कोरोना भाइरस बिरूद्ध आपतकालीन रुपका उपायहरु अपनाउनुपर्ने क्षेत्रहरूका लागिको अपिल(「まん延防止等重点措置」のお願い)
2021年4月2日 सेन्दाई सिटी नयाँ कोरोना भाइरसको खोप लगाउने बारे सुचना(仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ)
2021年3月23日 【सम्पूर्ण व्यवसायीहरुमा 】「सेन्दाई सिटी व्यापार समयअवधि घटाउन अनुरोध आदि सम्बधि व्यवसायीहरुको लागि सहायता रकम बढेको बारेमा」(仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)
2021年2月18日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語
2020年10月23日 [ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा] घरभाडा सहायता अनुदान रकमको बारेमा(家賃支援給付金)
2020年5月26日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】 ब्यवसाय निरन्तरता अनुदान कोष (जापान सरकारबाटको अनुदान रकम )को सम्बन्धमा(持続化給付金)
2020年5月15日 ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा 「सेन्दाई भित्र साना तथा मज्योउला कम्पनी आदिको ब्यवसायलाइ निरन्तरता दिनको लागी लक्षित सहयोग रकम (सेन्दाई सिटी स्थानीय औद्योगिक मद्दत कोष)」(仙台市地域産業支援金)
2020年4月24日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】「नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलावट रोकथाम सहायता रकम (सेन्दाई सिटी स्थानीय औद्योगिक सहायता कोष) 」को सम्बन्धमा (仙台市地域産業協力金)
2020年4月23日 विशेष तथा निश्चित अनुदान रकमको बारेमा (特別定額給付金)