Tiếng Nhật(にほんご)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2024年5月31日 【Tuyển người tham gia】 đến Tháng 6 năm 2024 – Tháng 3 năm 2025「多文化(たぶんか)Yurt online」
2024年5月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (3/6/2024~7/8/2024)
2024年4月30日 【Tuyển học viên】: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày12/6/2024 đến ngày 12/7/2024)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2024年2月29日 【Tuyển sinh học viên】 Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2024年1月17日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật(từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年11月29日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」9/1/2024~12/3/2024 (SenTIAオンラインにほんご)
2023年9月29日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật(8/11/2023 đến ngày 8/12/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年9月25日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (29/11/2023~26/1/2024)
2023年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2023年8月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)