Tiếng Nhật(にほんご)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年9月30日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (9/11/2022 đến ngày 14/12/2022)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2022年8月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (19/10~16/12)
2022年8月17日 Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA Mọi người cùng nhau học tiếng Nhật!(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)
2022年6月24日 【Tuyển người tham gia】Tháng 7/2022 đến Tháng 2 /2023「多文化(たぶんか)Yurt online」
2022年6月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (26/7/2022~15/9/2022)
2022年5月11日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年3月7日 Tuyển học viên!!  Lớp tiếng Nhật có hỗ trợ giữ trẻ      Phòng học tiếng Nhật(日本語ティールーム)
2022年2月28日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)
2022年2月7日 【Tuyển người tham gia】「Lớp tiếng Nhật online SenTIA」12 tháng 2 đến 10 tháng 3 (SenTIAオンラインにほんご)