Báo cáo(報告)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年2月28日 Chúng tôi đã hoàn thành video “Cách vứt rác cỡ lớn” Bản Tiếng Anh(英語版「粗大ごみの捨て方」動画を作りました)