Tờ tin thị chính(市政だより)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2024年7月10日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 7 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年6月8日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 6 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年5月10日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 5 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年4月11日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 4 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年3月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 3 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年2月14日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 2 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年1月11日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 1 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年12月11日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 12 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年11月13日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 11 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年10月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 10 (thông báo đa ngôn ngữ)