Tờ tin thị chính (市政だより)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年11月13日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 11 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年10月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 10 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年9月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 9 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年8月10日 Thông tin số báo tháng 8 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年7月11日 Thông tin số báo tháng 7 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年6月13日 Thông tin số báo tháng 6 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年5月15日 Thông tin số báo tháng 5 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年4月14日 Thông tin số báo tháng 4 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年3月16日 Thông tin số báo tháng 3 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年2月14日 Thông tin số báo tháng 2 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !