Tờ tin thị chính (市政だより)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年9月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 9 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年8月10日 Thông tin số báo tháng 8 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年7月11日 Thông tin số báo tháng 7 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年6月13日 Thông tin số báo tháng 6 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年5月15日 Thông tin số báo tháng 5 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年4月14日 Thông tin số báo tháng 4 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年3月16日 Thông tin số báo tháng 3 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年2月14日 Thông tin số báo tháng 2 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年1月13日 Thông tin số báo tháng 1 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年12月13日 Thông tin số báo tháng 12 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !