ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

सेन्दाई शहरले दिने 「बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदिलाई दिइने अस्थायी भत्ता」 बारेको सूचना(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」のお知らせについて)

(※फोटोलाइ क्लिक गरेमा, फोटो ठुलो गरेर हेर्न सकिन्छ । ↓)
  

सेन्दाई शहरले दिने “बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई दिइने अस्थायी भत्ता”बारे सूचना
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ne.html