Tiếng Nhật(にほんご)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年4月8日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp sẽ hoãn lại
2021年3月29日 【Lớp học hội thoại bằng tiếng Nhật trực tuyến】4/12-7/26 Cùng nói chuyện qua mạng trực tuyến nào! (みんなのひろば)