Ấn phẩm

SenTIA phát hành rất nhiều các ấn phẩm như tạp chí, báo cáo, thông tin hữu ích trong cuộc sống cho công dân nước ngoài v.v

Click for details[Bấm vào đây cho trang web tiếng Nhật]