BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Về việc chu cấp tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú

Trang thông tin đa ngôn ngữ của trang chủ thành phố Sendai.
Có thể xem bằng tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nepal.

(Tiếng Nhật)
仙台市(せんだいし)からの「住民税(じゅうみんぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)等(とう)への緊急(きんきゅう)支援(しえん)給付(きゅうふ)金(きん)」についてのお知(し)らせ
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_ej.html 

(Anh)
Payment of the Emergency Support Benefit for Households Exempt from Resident Tax and Other Low-income Households (30,000 yen per household)
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_en.html 

(Trung Quốc)
关于发放住民税非课税家庭等的紧急支援补助金的通知(每个家庭30,000日元)
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_ch.html 

(Hàn Quốc)
주민세 비과세 세대 등에 대한 긴급 지원 급부금(1세대당 30,000엔) 지급에 관하여
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_co.html 

(Việt Nam)
Về việc chu cấp tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú (30.000 yên ứng với 1 hộ gia đình)
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_ve.html

(Nepal)
बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई दिइने आकस्मिक सहायता भत्ता(प्रति घरको लागि 30,000 येन)
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r5_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_ne.html