BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG】  VỀ NGÀY NGHỈ CỦA TRUNG TÂM QUỐC TẾ SENDAI /仙台国際センターの休館について

【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG】
VỀ NGÀY NGHỈ CỦA TRUNG TÂM QUỐC TẾ SENDAI
Chúng tôi sẽ đóng cửa Trung tâm quốc tế Sendai để sửa chữa thiết bị điện.
Quý vị không thể vào Trung tâm đa văn hóa Sendai.

【Thời gian đóng cửa】
Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022~thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023

Trong thời gian đóng cửa có thể tư vấn và liên hệ bằng điện thoại hoặc thư điện tử(mail).
※Không thể mượn hoặc trả sách.

Thời gian tiếp nhận: 9 giờ sáng~5 giờ chiều
※không tiếp nhận  (Ngày 16 tháng 1, ngày 27 tháng 1, ngày 28 tháng 1 năm 2023)
Lịch có thể thay đổi trong tương lai vì vậy hãy kiểm tra trên trang chủ.

TEL: (022) 265-2471   Email: tabunka@sentia-sendai.jp
※ Những ai muốn nói chuyện(muốn trao đổi)bằng ngôn ngữ không phải
tiếng Nhật hãy gọi tới số trợ giúp thông dịch TEL(022)224-1919.