BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về 「tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú v.v…」từ thành phố Sendai(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」についてのお知らせについて)

「Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú v.v…」là khoản tiền trợ cấp để những người đang đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm vi-rút corona chủng mới có thể nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ về sinh hoạt/ cuộc sống. 1 hộ gia đình sẽ được chu cấp ứng với 100,000 yên.

Những hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố, thị trấn và làng xã tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 và tương ứng với bất kỳ trường hợp nào từ 1~3 sau đây đều thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

1,Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022
*Bao gồm cả những hộ gia đình đang nhận tiền trợ cấp bảo hộ sinh hoạt
Hạn đăng kí đến ngày 31 tháng 10 năm 2022

2,Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021
Hạn đăng kí đến ngày 30 tháng 9 năm 2022

3,Hộ gia đình có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột
Hạn đăng kí đến ngày 30 tháng 9 năm 2022

※Trường hợp không biết bản thân mình có thể nhận được trợ cấp hay không , xin hãy liên lạc đến số điện thoại chuyên dụng dưới đây.

<Số điện thoại liên lac>
0120-489-048 Số điện thoại chuyên dụng về tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú
Thời gian tiếp nhận từ 8h30 đến 19h00 ngày thường
Ngôn ngữ đối ứng tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal và 21 ngôn ngữ khác

【Thông báo liên quan đến「 tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú 」tại Trang chủ HP thành phố Sendai 】
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ej.html(tiếng Nhật)
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_en.html(tiếng Anh)
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_cn.html(tiếng Trung)
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ko.html(tiếng Hàn)
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ve.html(tiếng Việt)
http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ne.html(tiếng Nepal)