BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tạp chí công khai: “Tin tức từ Trung tâm Đa văn hóa Sendai” đã hoàn thành.(広報誌『仙台多文化共生センターだより』ができました。)

Chủ đề của số này là 「Thuế」
Chúng tôi sẽ giới thiệu về những loại thuế chủ yếu của Nhật và những điều bạn nên lưu ý.

【Số 4 năm 2021 Bản tiếng Nhật Bản tiếng Anh Bản tiếng Trung  Bản tiếng Hàn Bản tiếng Việt Bản tiếng Nepal

  • Chủ đề của số này là: Thuế
  • Thông báo: Về Hội thảo tư vấn chuyên môn của Kế toán thuế
  • Góc chia sẻ của tư vấn viên: Những điều suy nghĩ về Thuế – Giới thiệu suy nghĩ và kinh nghiệm của tư vấn viên.
  • ※Những tư vấn viên tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Nepal có viết nhiều bài chia sẻ khác nhau. Bạn có thể đọc bản dịch tiếng Nhật tại đây. Hãy xem và tham khảo qua nhé !