BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về “Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…” thành phố Sendai(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」について)

(※Nếu ấn vào hình ảnh, có thể nhìn thấy hình ảnh to hơn.↓)
 

Cách điền đơn đăng ký


 

Thông báo về “Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…” thành phố Sendai(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」について)

http://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ve.html