ブログ国際化事業部からのお知らせ

Thông báo của Thành phố Sendai liên quan đến dịch Virus Corona chủng mới 3 (Các thủ tục về xin các loại Giấy tờ chứng minh, Thủ tục thay đổi địa chỉ, các thủ tục liên quan đến phúc lợi y tế có thể thực hiện qua đường bưu điện) (ベトナム語)

1. Các thủ tục về xin các loại Giấy tờ chứng minh

Có thể đăng ký như hướng dẫn dưới đây và gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi (Combini)

① Các giấy tờ chứng minh có thể xin qua bưu điện
Xin các Giấy tờ chứng minh thuế như: Bản photo giấy đăng ký cư trú (住民票の写し), Giấy chứng minh hộ tịch (戸籍証明書), Giấy chứng minh chuyển chỗ ở (転出証明書), Giấy chứng minh thuế (hoặc không thuế) thị dân của tỉnh, huyện (市・県民税課税(非課税)証明書), chứng minh thu nhập(所得証明)

② Các giấy tờ chứng minh có thể xin qua cửa hàng tiện lợi (combini)
Xin các giấy tờ như Bản photo giấy đăng ký cư trú (住民票の写し), Giấy chứng minh đăng ký con dấu (印鑑登録証明書), Giấy chứng minh hộ tịch (戸籍証明書), Giấy chứng minh thuế (hoặc không thuế) thị dân của tỉnh, huyện (市・県民税課税(非課税)証明書), chứng minh thu nhập(所得証明)

【Đối tượng※chỉ áp dụng với ②】
Có đăng ký cư trú tại Thành phố Sendai, có thẻ My number

【Nơi hướng dẫn※Áp dụng cả ① và②】
● Bản photo giấy đăng ký cư trú (住民票の写し), Giấy chứng minh hộ tịch (戸籍証明書), Giấy chứng minh chuyển chỗ ở (転出証明書)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng thuế cư dân chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng thuế chi nhánh Tổng hợp Akiu:
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

● Giấy chứng minh thuế (hoặc không thuế) thị dân của tỉnh, huyện (市・県民税課税(非課税)証明書), chứng minh thu nhập(所得証明)
Phòng thuế Cục tài chính:
Số điện thoại: 022-214-8622  
Fax: 022-268-4319 

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ

Các thủ tục dưới đây có thể thực hiện qua đường bưu điện:
①Thủ tục chuyển từ Sendai đi nơi khác(xuất cư)
②Thủ tục chuyển từ nơi khác đến Sendai (Nhập cư)

※Thủ tục thay đổi địa chỉ phải thực hiện trong 14 ngày kể từ ngày chuyển nơi cư trú. Tuy nhiên, các trường hợp không thể thực hiện thủ tục đổi địa chỉ do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới, vẫn có thể thực hiện thủ tục này mặc dù đã quá 14 ngày.

【Nơi hưỡng dẫn】
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng thuế cư dân chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng thuế chi nhánh Tổng hợp Akiu:
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Hộ tịch cư trú Ủy ban Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

3. Thủ tục liên quan đến Phúc lợi Y tế

Các thủ tục dưới đây có thể thực hiện qua đường bưu điện:

【Đối tượng】
Người có con nhỏ, người cao tuổi, người muốn thực hiện thủ tục Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân

① Thủ tục hiên quan đến Bảo hiểm Y tế cho mẹ và bé
Sử dụng Biểu liên lạc sinh sản, Dịch vụ trợ giúp nuôi trẻ nhỏ,…

【Nơi hướng dẫn】
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Aoba (Bộ phận Y tế mẹ và bé):
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Miyagi (Bộ phận Y tế):
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Miyagino (Bộ phận Y tế mẹ và bé):
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Wakabayashi (Bộ phận Y tế mẹ và bé):
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Taihaku (Bộ phận Y tế mẹ và bé):
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Akiu (Bộ phận Y tế):
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Izumi (Bộ phận Y tế mẹ và bé):
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

② Thủ tục sử dụng Cơ sở vật chất giáo dục
【Nơi hướng dẫn】
Phòng Trợ cấp Giáo dục Ủy ban Quận Aoba (Bộ phận Giáo dục):
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Miyagi (Bộ phận Trợ cấp Giáo dục):
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Trợ cấp Giáo dục Ủy ban Quận Miyagino (Bộ phận Giáo dục):
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Trợ cấp Giáo dục Ủy ban Quận Wakabayashi (Bộ phận Giáo dục):
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Trợ cấp Giáo dục Ủy ban Quận Taihaku (Bộ phận Giáo dục):
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng Trợ cấp Giáo dục Ủy ban Quận Izumi (Bộ phận Giáo dục):
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

③ Thủ tục liên quan đến nâng cao sức khỏe
Đăng ký kiểm tra sức khỏe thị dân,…
【Nơi hướng dẫn】
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Aoba (Bộ phận Nâng cao sức khỏe):
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Miyagi (Bộ phận Y tế):
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Miyagino (Bộ phận Nâng cao sức khỏe):
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Wakabayashi (Bộ phận Nâng cao sức khỏe):
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Taihaku (Bộ phận Nâng cao sức khỏe):
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Akiu (Bộ phận y tế):
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Sức khỏe gia đình Ủy ban Quận Izumi (Bộ phận Nâng cao sức khỏe):
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

④ Thủ tục bảo hiểm điều dưỡng
Đăng ký nhận hồ sơ Bảo hiểm điều dưỡng, Giấy chứng minh đã nộp tiền bảo hiểm
【Nơi hướng dẫn】
Phòng Bảo hiểm điều dưỡng Ủy ban Quận Aoba (Bộ phận Bảo hiểm điều dưỡng):
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Người cao tuổi chi nhánh Tổng hợp Miyagi (Bộ phận hỗ trợ người cao tuổi):
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm điều dưỡng Ủy ban Quận Miyagino (Bộ phận Bảo hiểm):
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm điều dưỡng Ủy ban Quận Wakabayashi (Bộ phận Bảo hiểm điều dưỡng):
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm điều dưỡng Ủy ban Quận Taihaku (Bộ phận Bảo hiểm điều dưỡng):
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Akiu (Bộ phận Phúc lợi):
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm điều dưỡng Ủy ban Quận Izumi (Bộ phận Bảo hiểm điều dưỡng):
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

⑤ Thủ tục Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân, Chế độ Y tế khi tuổi già
Đăng ký nộp tiền Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân qua tài khoản ngân hàng, xin Giấy chứng nhận đã nộp tiền Bảo hiểm
【Nơi hướng dẫn】
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Fax: 022-225-7371
Phòng Bảo hiểm năm chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Fax: 022-392-2233
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Fax: 022-291-2240
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Fax: 022-282-1488
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Fax: 022-249-1135
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Akiu Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Fax: 022-399-2580
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)
Fax: 022-371-2918 
Phòng Bảo hiểm năm Cục Phúc lợi sức khỏe:
Số điện thoại: 022-214-8171  
Fax: 022-214-8195

⑥ Thủ tục liên quan đến Trợ cấp nuôi con (cho trẻ em, gia đình gồm cha mẹ và con cái, trẻ em khuyết tật) Trợ cấp tiền y tế
●Trợ cấp nuôi con: Thủ tục yêu cầu chứng nhận, thủ tục chuyển nhà,…
●Thủ tục hỗ trợ phí y tế cho trẻ nhỏ như: Xin đăng ký tư cách, chuyển nhà,…
●Thủ tục hỗ trợ y tế cho gia đình gồm bố mẹ- con cái: Xin đăng ký tư cách, chuyển nhà,…
●Thủ tục hỗ trợ tiền y tế cho người khuyết tật: Xin đăng ký tư cách, chuyển nhà,…
【Nơi hướng dẫn】
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm năm chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Phòng Phúc lợi Y tế chi nhánh Tổng hợp Akiu:
Số điện thoại: 022-399-2111 (Đại diện)
Phòng Bảo hiểm năm Ủy ban Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

4. Thủ tục đăng ký vay Quỹ cho vay phúc lợi cuộc sống (Chế độ cho vay tiền sinh hoạt đặc biệt)

Có thể thực hiện thủ tục vay Trợ cấp đặc biệt của Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp qua đường bưu điện.

【Đối tượng】
Những người và gia đình có thu nhập (lương) thấp, cần khẩn cấp tiền để sinh hoạt
Cụ thể xem ở mục “Quỹ cho vay phúc lợi cuộc sống”(生活福祉資金貸付制度)

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200511)