नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2020年5月29日 “स्यूगाकु एन्जोउ” स्कुल जानको लागिको सहायताको बारेमा(就学援助)ネパール語
2020年5月26日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語
2020年5月26日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】 ब्यवसाय निरन्तरता अनुदान कोष (जापान सरकारबाटको अनुदान रकम )को सम्बन्धमा(持続化給付金)ネパール語
2020年5月22日 जापानमा बसाइ अनुमति, 3 महिना (90 दिन) भन्दा कम भएका व्यक्तिहरुको लागि (在留資格が3か月以下の人へ)
2020年5月15日 ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा 「सेन्दाई भित्र साना तथा मज्योउला कम्पनी आदिको ब्यवसायलाइ निरन्तरता दिनको लागी लक्षित सहयोग रकम (सेन्दाई सिटी स्थानीय औद्योगिक मद्दत कोष)」(仙台市地域産業支援金)ネパール語
2020年4月24日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】「नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलावट रोकथाम सहायता रकम (सेन्दाई सिटी स्थानीय औद्योगिक सहायता कोष) 」को सम्बन्धमा (仙台市地域産業協力金)ネパール語
2020年4月23日 व्यपार व्यवसाय गर्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई ( बन्दको समयमा, आगलागी हुन बाट बच्न ध्यानपुर्याऔं )(ネパール語)
2020年4月23日 विशेष तथा निश्चित अनुदान रकमको बारेमा (特別定額給付金)(ネパール語)
2020年4月23日 नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि सेन्दाई सिटीबाटको जानकारी 4 (बच्चा・बच्चा पालनपोषण (बाल क्लब, बाल हेरचाह कक्षा, शिशु स्वास्थ्य जाँच, बीसीजी खोप, नर्सरी स्कुलहरूको बारेमा))(ネパール語)
2020年4月23日 नयाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धि सेन्दाई सिटीबाटको जानकारी 3 (प्रमाणपत्र・ठेगानापरिवर्तन र स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धि आवस्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू हुलाक आदि द्वारा पठाउन सकिने स्थितिहरु हुन्छन)(ネパール語)