नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2020年10月22日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語
2020年9月8日 नवजात शिशुहरूको लागिको विशेष अनुदान कोष (भर्खर जन्मिएका शिशुहरुको लागिको पैसा)(新生児臨時特別給付金)
2020年7月22日 【श्रमिक तथा श्रमदाताका सबै महानुभावहरुमा】「कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध सघाउ ब्यवसाय बन्द सहायता कोष・अनुदान रकम」को सम्बन्धमा (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ネパール語
2020年7月16日 एकल-अभिभावक परिवारहरूको लागि विशेष अनुदान रकमको बारेमा (ひとり親世帯臨時特別給付金)
2020年7月2日 जिबन धान्न कठिनाइ भएका विदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी हरुलाई खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउदछौ । (फुड बैंक सेन्दाई )【フードバンク仙台】 ※यसको आवेदन दर्ताको समय समाप्त भएको छ 
2020年6月11日 【 विद्यार्थीहरूलाई】उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहायता(高等教育就学支援)ネパール語
2020年6月10日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】रोजगार निरन्तरता सरकारी आर्थीक सहायता(雇用調整助成金)ネパール語
2020年5月29日 “स्यूगाकु एन्जोउ” स्कुल जानको लागिको सहायताको बारेमा(就学援助)ネパール語
2020年5月26日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】 ब्यवसाय निरन्तरता अनुदान कोष (जापान सरकारबाटको अनुदान रकम )को सम्बन्धमा(持続化給付金)ネパール語
2020年5月22日 जापानमा बसाइ अनुमति, 3 महिना (90 दिन) भन्दा कम भएका व्यक्तिहरुको लागि (在留資格が3か月以下の人へ)ネパール語