ブログ国際化事業部からのお知らせ

【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Trợ cấp điều chỉnh việc làm(雇用調整助成金)ベトナム語

○Chính phủ sẽ trả thay một phần tiền trả cho người lao động tại các công ty khi họ duy trì hợp đồng lao động bằng cách tiếp tục đào tạo hoặc cho nghỉ tạm thời ngay cả khi công việc giảm.
○Cũng hỗ trợ khi cho nghỉ những người không có bảo hiểm việc làm của công ty, như người làm thêm.
○Đối tượng: các công ty có công việc giảm do ảnh hưởng bệnh coronavirus chủng mới.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Tiếng Nhật)
Trợ cấp điều chỉnh việc làm
Tờ rơi

Trang web thành phố Sendai
Quầy tư vấn hỗ trợ đăng ký「Trợ cấp điều chỉnh việc làm」(Mở rộng các quầy tư vấn miễn phí cho các công ty về cải cách cách làm việc)

【Liên hệ】
Call center Tiền hỗ trợ điều chỉnh việc làm
ĐT:0120-60-3999
Bộ phận hỗ trợ công nghiệp khu vực, Phòng kinh tế     
ĐT:022-214-1007  
Fax:022-267-6292

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)