ブログ国際化事業部からのお知らせ

Impormasyon sa Paghahanda Para sa mga Dayuhang Mag-aaral at Kanilang Pamilya Tungkol sa Pagpasok sa Elementarya(小学校入学準備情報)タガログ語

【Para sa mga may anak na papasok sa Elementarya ngayong Abril taong 2021】
Inihanda ang impormasyon na ito para sa mga magulang ng mga dayuhang mag-aaral, at sa mga magulang na nagbabalak na ipasok sa Pampublikong Elementarya ng Japan ang kanilang anak ngayong darating na Abril, taong 2021.

◆Ito ay isang guidebook para sa magulang ng mga dayuhang estudyante tungkol sa mga paghahanda sa pagpasok.
Mga kailangang ihanda・alamin bago sumapit ang pasukan ng Elementarya

Mga maaring gawin ng magulang ng mga mag-aaral sa elementarya para sa edukasyon

Elementarya sa Japan

◆Kung mayroong mga katanungan tungkol sa paghahanda sa pasukan, maaring kumunsulta, tumawag lamang sa telepono.

◆Maari ding humiling ng interpreter para sa Araw ng Pagpapaliwanag tungkol sa Pasukan. Libre po ito.
SenTIA Sistema ng Pagpapahatid ng Suporta sa Komunikasyon

Makipag-ugnayan:
*Makipag-ugnayan sa Sentro sa Sari-saring Kultura ng Sendai kung hindi nakakaintindi ng salitang hapon.

Sentro sa Sari-saring Kultura ng Sendai
TEL:022-224-1919 (mula 9am~5pm)
E-mail:tabunka*sentia-sendai.jp(palitan ang「*」ng「@」.)

Consultation desk ng suporta para sa mga kabataang may koneksyon sa dayuhang bansa
TEL:022-268-6260(mula 9am~5:30pm)
E-mail:kokusaika*sentia-sendai.jp(palitan ang「*」ng「@」.)