BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Kể từ tháng 4 năm 2022 (năm lãnh hòa 4) sẽ hủy bỏ việc sử dụng sổ lương hưu, thay vào đó sẽ là 「Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu」(年金手帳が廃止され「基礎年金番号通知書」に変わります)

Từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 (lãnh hòa 2022), những người bắt đầu tham gia chế độ lương hưu của nhà nước hay công nhân viên chức tham gia lương hưu, sẽ được cấp 「Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu」

Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu sẽ thay cho sổ lương hưu và chứng minh đang là người được bảo hiểm bởi lương hưu của nhà nước


Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu (ví dụ)↑

〇Những người đang có sổ lương hưu
Đối với những người mà đã có sổ lương hưu sẽ không được cấp 「Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu」. Kể cả từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 (năm lãnh hòa 4) vẫn sẽ dùng sổ lương hưu đó giống như giấy tờ để xác nhận số hiệu căn bản của lương hưu vì vậy hãy bảo quản và giữ gìn cẩn thận.

〇Trường hợp bị mất sổ lương hưu
Trong trường hợp muốn làm lại sổ vì bị mất sau ngày 1 tháng 4 năm 2022 (năm lãnh hòa 4), thay vì sổ lương hưu thì có thể đăng kí để cấp 「Giấy thông báo số hiệu căn bản của lương hưu」.

〇Có thể sử dụng thẻ My number để kiểm tra nhưng vấn đề liên quan đến lương hưu cũng như đăng kí sử dụng lương hưu.