BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Thông báo quan trọng】Thông báo về giấy đăng kí nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những hộ được miễn thuế thị dân và tiền hỗ trợ sinh hoạt mùa Đông (「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」「冬季生活助成金」について)

(※Nếu ấn vào hình ảnh, có thể nhìn thấy hình ảnh to hơn.↓)Cách điền phiếu xác nhận

 

Cách điền đơn đăng ký

 

Thông báo về giấy đăng kí nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những hộ được miễn thuế thị dân và tiền hỗ trợ sinh hoạt mùa Đông

 

Trang chủ của thành phố Sendai「Thông báo về tiền trợ cấp từ thành phố Sendai “Tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v…” và “Tiền hỗ trợ sinh hoạt mùa đông”」

https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r3_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ve.html