ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

【महत्वपूर्ण सूचना】बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदि लाई दिइने अस्थायी बिशेष भत्ता साथै जाडो यामको लागि राहत बारे सूचना(「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」「冬季生活助成金」について)

(※फोटोलाइ क्लिक गरेमा, फोटो ठुलो गरेर हेर्न सकिन्छ । ↓)
  

बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदि लाई दिइने अस्थायी बिशेष भत्ता साथै जाडो यामको लागि राहत बारे सूचना

 

सेन्दाई सिटीको होमपेज「सेन्दाई शहरले दिने भत्ता ”बसोबास कर छुट पाएका घरहरूलाई दिइने अस्थायी भत्ता” “जाडो यामको लागि राहत” बारे सूचना」

https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r3_rinjitokubetukyuuhukin_gaikokujin_ne.html