ブログ国際化事業部からのお知らせ

【Thông tin quan trọng】5 cấp độ cảnh báo về phòng chống thiên tai khi có mưa lớn(5段階の防災情報について)

Cách thông báo thông tin về phòng chống thiên tai do lở đất, lũ lụt đã thay đổi.
Ngoài những thông tin về lánh nạn được đưa ra khi có mưa lớn như cảnh báo lánh nạn hay thông tin về thiên tai phát sinh, thông báo về thời điểm sơ tán với cấp độ 5 – “cấp độ cảnh báo” mới được thêm vào. Cảnh báo cấp độ 1 và 2 sẽ được Cơ quan Khí tượng công bố, tại thành phố cảnh báo cấp độ 3~5 sẽ được thông báo cùng với thông tin sơ tán. Hãy cùng thực hiện hành động lánh nạn thích hợp với cấp độ cảnh báo!