ブログ国際化事業部からのお知らせ

Về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân(ひとり親世帯臨時特別給付金)ベトナム語

Cấp phát tiền trợ cấp để hỗ trợ cho cuộc sống của các hộ gia đình đơn thân.
※Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cấp phát tiền trợ cấp lần 2 để hỗ trợ cho cuộc sống của các hộ gia đình đơn thân.

【Tiền trợ cấp】

<Cấp phát lần 1>

Tiền trợ cấp có「1.Trợ cấp cơ bản」và「2.Trợ cấp bổ sung」
「1.Trợ cấp cơ bản」
Mỗi hộ gia đình 5 vạn yên. Trường hợp có 2 con trở lên, mỗi người con được nhận thêm 3 vạn yên tính từ người con thứ hai
(Ví dụ: Hộ gia đình 1 con: 5 vạn yên. Hộ gia đình 2 con: 8 vạn yên(5 vạn yên + 3 vạn yên))

「2.Trợ cấp bổ sung」
Mỗi hộ gia đình 5 vạn yên

<Cấp phát lần 2>

Khoản tiền trợ cấp giống với “Trợ cấp cơ bản” của cấp phát lần 1.
※ Mỗi hộ gia đình 5 vạn yên. Trường hợp có 2 con trở lên, mỗi người con được nhận thêm 3 vạn yên tính từ người con thứ hai.
※ Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, thành phố Sendai sẽ chuyển tiền trợ cấp lần 2 vào cùng tài khoản với trợ cấp lần 1.
※ Đối với những người đăng ký nhận trợ cấp lần 1 sau ngày 12/12, Thành phố Sendai sẽ chuyển khoản tiền trợ cấp lần 1 và lần 2 cùng nhau trong khoảng một tháng sau đó.

【Đối tượng (Những người được nhận trợ cấp)】

<Cấp phát lần 1>

「1.Trợ cấp cơ bản」
Người thuộc một trong các nhóm đối tượng từ ①~③ sau đây:

① Người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 6/2020
② Người trở thành bố/mẹ đơn thân cho đến thời điểm 31/5/2020, nhận trợ cấp công cộng (trợ cấp gia quyến, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người cao tuổi, trợ cấp tai nạn lao động, bồi thường gia quyến…) và không nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 6/2020
③ Người mà thu nhập (tiền lương) bị giảm đi còn tương đương với người nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em, do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

「2.Trợ cấp bổ sung」
Người thuộc nhóm đối tượng ① hoặc ② trong「1.Trợ cấp cơ bản」mà thu nhập (tiền lương) bị giảm đi do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới
※Người thuộc nhóm đối tượng ③ không được nhận trợ cấp bổ sung

<Cấp phát lần 2>

 Người đang nhận “Trợ cấp cơ bản” của cấp phát lần 1 từ thành phố Sendai.

【Thời gian đăng ký】

<Cấp phát lần 1>

15/7/2020 ~ 28/2/2021

<Cấp phát lần 2>

Tính đến ngày 11 tháng 12 năm 2020, những người đang nhận được “Trợ cấp cơ bản” hoặc đã đăng ký nhận “Trợ cấp cơ bản” từ Thành phố Sendai thì không cần nộp đơn đăng ký nữa.
Thành phố Sendai đã gửi thông báo đến những người thuộc đối tượng (những người được nhận trợ cấp) vào ngày 18/12/2020.
Xin vui lòng kiểm tra xem thông báo đã đến chưa. Nếu bạn chưa nhận được thông báo, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mặt khác, những người nộp đơn đăng ký nhận “Trợ cấp cơ bản” sau ngày 12/12, có thể nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp cả lần 1 và lần 2.

【Phương pháp đăng ký】

<Cấp phát lần 1>

「1.Trợ cấp cơ bản」
Người thuộc nhóm đối tượng ① không cần đăng ký.
※Thành phố Sendai sẽ gửi thông báo đến nhóm đối tượng này vào cuối tháng 7.
※Ngày 14/8, tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản nhận phụ cấp trẻ em.

Người thuộc nhóm đối tượng ② và ③ cần đăng ký.
※Nộp đơn đăng ký tại quầy tư vấn về phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của Trụ sở tòa thị chính quận (Kuyakusho) hay chi nhánh (Sougoushisho) nơi mình đang sống. Cũng có thể đăng ký bằng cách gửi qua bưu điện.
※Mẫu đơn đăng ký có thể tải từ trang web của thành phố Sendai, hoặc nhận tại quầy tư vấn về phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của Trụ sở tòa thị chính quận (Kuyakusho) hay chi nhánh (Sougoushisho) nơi mình đang sống.
※Sau khi đăng ký, thành phố Sendai sẽ xác nhận nội dung. Trường hợp thuộc đối tượng được nhận trợ cấp, thành phố sẽ chuyển khoản trong khoảng 1 tháng.

Trang web thành phố Sendai
http://www.city.sendai.jp/kodomo-kyufu/hitorioya_rinjitokubetukyufu.html

「2.Trợ cấp bổ sung」
Cả nhóm đối tượng ① và ② đều cần đăng ký.
Người thuộc nhóm đối tượng ①, đơn đăng ký sẽ được gửi kèm cùng với thông báo về「1.Trợ cấp cơ bản」
Người thuộc nhóm đối tượng ②, nhận đơn đăng ký giống như ở「1.Trợ cấp cơ bản」
※ Nộp đơn đăng ký tại quầy tư vấn về phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của Trụ sở tòa thị chính quận (Kuyakusho) hay chi nhánh (Sougoushisho) nơi mình đang sống. Cũng có thể đăng ký bằng cách gửi qua bưu điện.
※ Sau khi đăng ký, thành phố Sendai sẽ xác nhận nội dung. Trường hợp thuộc đối tượng được nhận trợ cấp, thành phố sẽ chuyển khoản trong khoảng 1 tháng.

Chi tiết về「Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân」xem tại mục「Hướng dẫn về tiền trợ cấp」trong trang web của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(15 ngôn ngữ)

<Cấp phát lần 2>

Không cần nộp đơn đăng ký nhận trợ cấp

【Thông tin liên hệ】

Phòng Y tế và Phúc lợi cho trẻ em, Cục Tương lai của trẻ em
Điện thoại:022-214-2134

 
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)